Gratis verzending ✨ Binnen 1-2 werkdagen verzonden
Terug naar boven Advies nodig?

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

Deze voorwaarden omvatten:

1.1. Verkoper: Abrazi B.V. gevestigd te Laren, die de overeenkomst sluit en deze voorwaarden hanteert;

1.2 Koper: iedere natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die een bestelling bij Verkoper plaatst;

1.3. Overeenkomst: de koopovereenkomst tussen Verkoper en Koper op grond waarvan producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot sieraden, aan Koper worden geleverd.

1.4. Webshop: het digitale verkooppunt op de website www.Abrazi.com waar Verkoper haar producten te koop aanbiedt aan potentiële Kopers.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn, met terzijdestelling van eventuele andere voorwaarden, van toepassing op iedere aanbieding, bestelling, overeenkomst en tussen Verkoper en Koper gesloten overeenkomst. Deze algemene voorwaarden zullen door Verkoper op verzoek kosteloos worden toegezonden. Deze algemene voorwaarden zijn tevens beschikbaar op het internet op www.Abrazi.com.

2.2 Door het plaatsen van een bestelling bij verkoper stemt koper uitdrukkelijk in met de toepasselijkheid en inhoud van deze algemene voorwaarden. Eventuele afwijkingen op hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Verkoper en koper zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigbare bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze algemene voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van verkoper worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van eventuele tussenpersonen en andere derden die aan verkoper gelieerd zijn.

 

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van verkoper zijn vrijblijvend. Verkoper heeft het recht om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand indien verkoper de order van koper heeft aanvaard. Verkoper is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien de bestelling van koper door verkoper niet wordt geaccepteerd, wordt koper hiervan binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling door verkoper op de hoogte gesteld.

 

Artikel 4: Aanbiedingen en prijzen

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s, exclusief BTW en exclusief verpakkings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

4.2 Indien de producten van de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling van de koper en de uitvoering van de bestelling door de verkoper, is de koper gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door de verkoper indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt. Ontvangt Verkoper binnen deze termijn van tien (10) dagen geen bericht van Koper, dan wordt Koper geacht met de prijsverhoging in te stemmen.

4.3 Alle opgaven door Verkoper van prijzen, specificaties en/of andere aanduidingen van producten en diensten op haar website worden steeds met zorg gedaan. Verkoper kan echter niet instaan voor de juistheid van deze gegevens of voor het feit dat zich afwijkingen kunnen voordoen. Verkoper is niet gebonden aan overeenkomsten die gesloten zijn op basis van onjuiste informatie op haar website en heeft derhalve het recht om bestellingen dienaangaande te weigeren en/of gesloten overeenkomsten te beëindigen of te ontbinden.

 

Artikel 5: Samples en modellen

5.1 Is aan de koper een sample of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de te leveren producten daarmee zullen overeenstemmen.

5.2 Kleuren die in de webshop van de Verkoper worden getoond kunnen afwijken van de werkelijke kleuren. De kleurechtheid van de producten in de webshop is afhankelijk van de instelling van het beeldscherm van de Koper en de grafische kaart. Koper kan derhalve geen rechten ontlenen aan de in de webshop weergegeven kleuren.

 

Artikel 6: Leveringen

6.1 Levering geschiedt aan het door Koper opgegeven adres, doordat Verkoper gekochte producten rechtstreeks aan Koper zal (doen) leveren of per post aan Koper zal (doen) verzenden. De leveringskosten zijn voor rekening van de Koper.

6.2 Verkoper is eerst tot levering verplicht nadat de koper het volledige aan hem verschuldigde bedrag, inclusief verzendkosten, aan Verkoper heeft voldaan.

6.3 Verkoper behoudt zich het recht voor de levering van een nieuwe bestelling op te schorten indien de koper nog niet alle aan verkoper verschuldigde bedragen heeft voldaan.

6.4 De door de Verkoper opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van de opgegeven levertijd is niet fataal en geeft de koper geen recht op schadevergoeding.

6.5 Bij overschrijding van de overeengekomen levertijd is Koper evenmin gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de levertijd zodanig is dat van Koper redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij (het betreffende gedeelte van) de overeenkomst in stand laat.

6.6 Op het moment van levering gaat het risico daarvan over op de Koper.

6.7 Indien koper de door hem bestelde producten niet tijdig of niet op de overeengekomen plaats en tijd van levering in ontvangst neemt, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Verkoper is in dat geval gerechtigd de zaken op kosten van koper op te slaan dan wel de overeenkomst met koper te ontbinden, onverminderd het recht van verkoper volledige schadevergoeding te vorderen.

6.8 De koper dient de intellectuele eigendomsrechten van verkoper te respecteren (## artikel11). Indien de koper deze rechten schendt, is de verkoper gerechtigd de levering van de producten op te schorten, dan wel de overeenkomst(en) te ontbinden en de levering aan de koper te staken. Een en ander zonder recht op schadevergoeding aan de Koper.

 

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

7.1 Verkoper behoudt zich het eigendomsrecht voor van alle door haar aan koper geleverde producten, totdat alle vorderingen die verkoper uit hoofde van de overeenkomst(en) of andere overeenkomsten op koper heeft, met inbegrip van eventuele rente en (incasso)kosten, volledig aan verkoper zijn voldaan, een en ander zoals bepaald in artikel 3:92 lid 2 BW.

7.2 Zolang geen volledige voldoening van alle vorderingen van verkoper op koper heeft plaatsgevonden, is koper niet bevoegd of gerechtigd de producten waarop een eigendomsvoorbehoud van verkoper rust - anders dan in het kader van zijn normale dagelijkse bedrijfsuitoefening - met enig recht van verzet buiten zijn feitelijke macht te brengen, te verwijderen of te bezwaren.

7.3 Aan de opschortende voorwaarde van artikel 3:92 lid 1 BW is niet voldaan in geval van betaling in verband met een schuld van Koper aan Verkoper door een derde die door die betaling in de rechten van Verkoper is gesubrogeerd.

7.4 Indien en voor zover de eigendom van verkoper van de door haar aan koper geleverde zaken eindigt, verleent koper reeds nu voor alsdan aan verkoper het eerste pandrecht op alle door verkoper aan koper geleverde en te leveren producten, alsmede op haar aanspraken uit hoofde van de in het zevende lid van dit artikel bedoelde verzekeringen. Het pandrecht strekt zich uit tot meerdere zekerheid voor alle bestaande en toekomstige vorderingen die Verkoper of Koper uit welke hoofde dan ook heeft of zal verkrijgen. Koper verklaart tot het vestigen van een dergelijk pandrecht bevoegd te zijn, alsmede dat de te verpanden zaken en vorderingen vrij zijn van enig beperkt recht of enige vooraf vastgestelde vordering.

7.5 Verkoper heeft een onherroepelijke volmacht om voor en namens Koper alle rechtshandelingen te verrichten ter vestiging van vorenbedoelde verpandingen, voor zover die vestiging niet reeds heeft plaatsgevonden. De toepasselijkheid van artikel 3:68 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten. Niettegenstaande het voorgaande is koper voorts verplicht op eerste verzoek van verkoper alle (rechts)handelingen te verrichten, die door het in dit artikel bedoelde pandrecht worden of kunnen worden verlangd.

7.6 Zodra koper in verzuim is met de nakoming van zijn verplichtingen jegens verkoper, is verkoper bevoegd en gerechtigd zonder nadere aankondiging de producten terug te nemen of in pand te houden. Koper machtigt verkoper reeds nu voor alsdan om de producten in beslag te nemen respectievelijk als pandhouder onder zich te nemen. Koper machtigt verkoper reeds nu voor alsdan om met voornoemd doel de plaats(en) - waaronder begrepen derden die de producten voor koper opslaan - waar de producten zich bevinden te (doen) betreden.

7.7 Zolang de producten eigendom van verkoper zijn respectievelijk op haar een pandrecht rust, is koper verplicht de betreffende zaken deugdelijk te verzekeren tegen diefstal, brand, ontploffings-, water- en andere schade en de betreffende verzekeringspolis op eerste verzoek aan verkoper te overleggen.

7.8 Indien koper met betaling in gebreke is en verkoper dientengevolge met gebruikmaking van het in dit artikel bedoelde eigendomsvoorbehoud de geleverde producten terughaalt, komen de hieraan verbonden kosten voor rekening van koper.

 

Artikel 8: Betaling

8.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen betalingen zonder opschorting, korting of verrekening om welke reden dan ook te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan Koper van rechtswege, en derhalve zonder nadere ingebrekestelling, in verzuim is en tevens gehouden is aan Verkoper de wettelijke handelsrente en (buiten)gerechtelijke kosten te vergoeden. In dat geval is Koper vanaf het moment van verzuim een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte daarvan over het onbetaald gebleven bedrag tot aan de dag der algehele voldoening. Indien de wettelijke rente meer dan 12% per jaar bedraagt, is de Koper de wettelijke rente verschuldigd.

8.2 Indien de Koper een bestelling plaatst via de Webwinkel dient deze direct te worden betaald. Aan de bestelling van Koper kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld.

8.3 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten tot invordering van al het aan verkoper verschuldigde, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand - wie ook de verlener is - komen geheel voor rekening van koper. De buitengerechtelijke kosten bedragen tien procent (10%) van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 150,-.

8.4 Betalingen worden steeds eerst in mindering gebracht op alle (buiten)gerechtelijke gerechtelijke kosten en rente en vervolgens op de oudste factuur.

8.5 Verkoper is te allen tijde gerechtigd voor of tijdens de uitvoering van de geplaatste order gehele of gedeeltelijke betaling van de order te verlangen en de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat de koper de reeds gefactureerde order heeft voldaan. Indien de Koper met de betaling in gebreke blijft, is de Verkoper gerechtigd de bestelling te ontbinden of de overeenkomst te ontbinden. Eventuele schade voor Verkoper voortvloeiende uit de opschorting en/of ontbinding dient door Koper te worden vergoed.

 

Artikel 9: Garanties

9.1 De verkoper staat ervoor in dat de producten die aan de koper zijn verkocht en geleverd, redelijkerwijs voldoen aan de geldende normen voor het beoogde gebruik van die producten.

9.2 Als de fabrikant garantiebepalingen heeft vastgesteld voor de gekochte en/of geleverde producten, zal de verkoper de koper hiervan op de hoogte stellen bij de aflevering. Deze bepalingen zullen dan deel uitmaken van de koop- en leveringsovereenkomst tussen koper en verkoper.

9.3 Niettegenstaande het bovenstaande kan er geen garantie worden verleend in de volgende gevallen:

- Als slijtage aan de producten als normaal kan worden beschouwd;

- Als er wijzigingen zijn aangebracht aan de producten zonder toestemming van de verkoper of de fabrikant, inclusief reparaties;

- Als gebreken aan de producten het gevolg zijn van onjuist of oneigenlijk gebruik;

- Als er na zes maanden verkleuring optreedt aan het product of onderdelen daarvan;

- Als er schade aan de producten is veroorzaakt door opzettelijk handelen, grove nalatigheid of nalatigheid van de koper.

9.4 Met inachtneming van het bovenstaande biedt de verkoper 6 maanden garantie op de plating en 2 jaar garantie op de fabricage van de producten.

9.5 De garanties zoals genoemd in dit artikel zijn alleen van toepassing als de koper aan al zijn verplichtingen jegens de verkoper heeft voldaan.

 

Artikel 10: Proefperiode/retour binnen 14 dagen - Geldt alleen voor consumenten

10.1 Nadat de Koper de door hem bestelde producten heeft ontvangen, heeft hij het recht om binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de producten de overeenkomst met de Verkoper te ontbinden. De Koper hoeft hiervoor geen reden op te geven. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Abrazi BV, Houtzagerij 1, 1251GK Laren, info@abrazi.com, +31(0)35 7851005) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

10.2 De in lid 1 genoemde bevoegdheid van de koper geldt niet voor producten die overeenkomstig de specificaties van de koper zijn vervaardigd (maatwerk), die duidelijk persoonlijk van aard zijn of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

10.3 Indien de koper de overeenkomst ingevolge artikel 10.1 wenst te ontbinden, dient de koper dit binnen veertien (14) dagen na voornoemde termijn schriftelijk aan verkoper kenbaar te maken.

10.4 Koper dient de door hem ontvangen zaken ongebruikt, onbeschadigd en compleet in de originele verpakking te retourneren.

10.5 Indien Koper de producten aan Verkoper retour zendt zijn de hieraan verbonden kosten volledig voor rekening van Koper.

10.6 Indien Koper op het moment van beëindiging van de overeenkomst met Verkoper reeds enige betalingen heeft verricht, zal Verkoper deze betalingen terugbetalen binnen dertig (30) dagen nadat Verkoper de aan Verkoper geretourneerde producten of aan Verkoper gebrachte producten van Koper heeft ontvangen.

10.7 Verkoper behoudt zich het recht voor om geretourneerde of teruggebrachte producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te retourneren, indien het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn geopend, gebruikt of door de schuld van Koper zijn beschadigd. Verkoper heeft in dat geval het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade in mindering te brengen op het aan Koper terug te betalen bedrag.

 

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1 Behoudens voor zover uitsluiting van aansprakelijkheid op grond van dwingend recht niet mogelijk is, is verkoper niet aansprakelijk voor onrechtmatige daad als gevolg van onrechtmatig handelen of een (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen of op grond van enige andere rechtsgrond.

11.2 Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel is Verkoper nimmer aansprakelijk voor: a. bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade (waaronder begrepen gederfde winst en gemiste besparingen), tenzij deze het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van verkoopmedewerkers of van Verkoper. b. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevende ondergeschikten van Verkoper of van aan Verkoper gelieerde derden.

11.3 De aansprakelijkheid van Verkoper voor schade als gevolg van gebreken in geleverde producten is beperkt tot vervanging of herstel van de betreffende producten als omschreven in artikel 15 (reclame).

11.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 15 van deze reclamevoorwaarden vervalt elke vordering tot schadevergoeding tegen Verkoper, met uitzondering van de door Verkoper erkende vordering(en), binnen een termijn van zes (6) maanden nadat Koper de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken.

11.5 Aansprakelijkheidsbeperkende, -uitsluitende of -bepalende voorwaarden, welke door derden aan Verkoper kunnen worden tegengeworpen, kunnen ook door Verkoper aan Koper worden tegengeworpen.

11.6 De Verkoper is niet verantwoordelijk voor het niet of gebrekkig functioneren van de website, telecommunicatie, infrastructuur en/of andere fouten in de communicatie of eventuele gevolgen daarvan. De inhoud van de website van Verkoper alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Verkoper op het internet is met zorg samengesteld. Verkoper kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van die informatie. Verkoper is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele fouten, vergissingen, misverstanden, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander (elektronisch) communicatiemiddel tussen Koper en Verkoper, dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie. Verkoper sluit tevens iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de door haar gegeven adviezen en antwoorden, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Verkoper.

 

Artikel 12: Overmacht

12.1 Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Verkoper is niet in verzuim en is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten.

12.2 Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van de wil van verkoper onafhankelijke omstandigheden die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderen en die niet aan verkoper zijn toe te rekenen. Hieronder zijn onder meer begrepen: stakingen bij verkoper of haar toeleveranciers, personeelstekort en ziekte van personeel, vertragingen in de leveringen van toeleveranciers of wanprestatie en/of overmacht van deze toeleveranciers, overheidsmaatregelen, brand en storingen in het bedrijf van verkoper of haar toeleveranciers.

12.3 Indien ten gevolge van voormelde omstandigheden nakoming door verkoper blijvend onmogelijk is, heeft zij het recht te vorderen dat de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft, tenzij zulks in de gegeven omstandigheden in redelijkheid niet van koper kan worden verlangd en ontbinding gerechtvaardigd is. In dat laatste geval wordt de betreffende overeenkomst ontbonden zonder dat Koper recht heeft op enige schadevergoeding.

12.4 Zolang er sprake is van overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Verkoper opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door verkoper niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

12.5 Indien verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren voor het nog te leveren gedeelte en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk overeenkomst.

 

Artikel 13: Privacy

13.1 Verkoper respecteert de privacy van al haar websitebezoekers en draagt er zorg voor dat persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld. De persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt om de bestelling af te ronden.

13.2 Persoonsgegevens zullen door Verkoper niet aan niet aan Verkoper gelieerde derden worden verstrekt, behoudens uitdrukkelijke toestemming van Koper of indien dit noodzakelijk is in verband met wettelijke vereisten.

13.3 De website kan advertenties van derden of koppelingen naar andere websites bevatten. De Verkoper heeft geen invloed op het privacybeleid van deze derden of hun sites. De verkoper is dan ook niet verantwoordelijk.

 

Artikel 14: Intellectuele eigendom

14.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend, auteursrechten en merkrechten, die rusten op de producten van verkoper, zijn en blijven het exclusieve eigendom van verkoper.

14.2 Koper erkent en respecteert deze rechten en zal daarop geen inbreuk maken. Indien de koper ondanks het voorgaande toch op enigerlei wijze inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van verkoper, verbeurt de koper aan verkoper een direct opeisbare boete van € 2.500,- per overtreding, alsmede voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. Daarnaast behoudt Verkoper zich het recht voor om de schade die zij lijdt ten gevolge van een aan haar toekomende inbreuk op intellectuele eigendomsrechten op Koper te verhalen.

 

Artikel 15: Reclames

15.1 Koper is verplicht de door verkoper geleverde zaken onmiddellijk na ontvangst te controleren op gebreken, omissies, onjuiste of onnauwkeurige levering en zichtbare gebreken en beschadigingen.

15.2 Gebreken, omissies, onjuiste of onnauwkeurige levering en zichtbare gebreken en beschadigingen dienen binnen één (1) werkdag na levering schriftelijk aan verkoper te worden gemeld, waarna de betreffende zaken binnen vijf (5) werkdagen voor rekening en risico van koper aan verkoper dienen te worden teruggezonden, bij gebreke waarvan de rechten van koper vervallen en het risico van eventuele gebreken, omissies, onjuiste of onnauwkeurige levering en zichtbare gebreken en beschadigingen voor rekening en risico van koper blijft.

15.3 Reclames met betrekking tot facturen dienen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum schriftelijk bij Verkoper te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de rechten van Koper vervallen.

15.4 Alle overige rechten die de Koper pretendeert wegens tekortkomingen van de Verkoper in de nakoming van haar verplichtingen of andere gebreken aan de door haar geleverde producten, dienen binnen 14 dagen nadat de Koper het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, doch uiterlijk binnen twee jaar na aflevering van het Product, schriftelijk bij de Verkoper te worden ingediend en dienen - in geval van gebrekkige zaken - tegelijkertijd voor rekening en risico van de Koper aan de Verkoper te worden geretourneerd, bij gebreke waarvan de rechten van de Koper vervallen. De rechten van de koper terzake vervallen eveneens, indien de koper zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verkoper heeft getracht een vermeend gebrek te herstellen.

15.5 Mits tijdig overeenkomstig het in dit artikel bepaalde gereclameerd, zullen de aan verkoper geretourneerde gebrekkige zaken worden vervangen of hersteld, zulks ter keuze van verkoper.

15.6 Reclames als bedoeld in dit artikel, schorten de betalingsverplichtingen van koper niet op.

 

Artikel 16: Toepasselijk recht en forumkeuze

16.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen, opdrachten en overeenkomsten die Verkoper met Koper sluit, alsmede op alle geschillen die daaruit voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing.

16.2 Alle geschillen tussen partijen ter zake van aanbiedingen, bestellingen, opdrachten en overeenkomsten of de uitvoering daarvan, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Noord-Holland, locatie Amsterdam of krachtens de wet een andere bevoegde rechter.

Volg ons

 • Abrazi Gift wrapping
 • Bridal Veils by Abrazi
 • Abrazi Notch Earrings
 • Zoe Earrings for the bridesmaids
 • Jane Earrings Gold
 • Rosalina Earrings
 • Bridesmaids
 • Always set
 • Puck Earrings
 • Isabeau earrings
 • Abrazi Veils

Advies nodig?

Neem contact op